At Chadrashewar Bhootnath temple Palkhi.

Share This